Zmluvy 2011

Publikované dňa: 25.1.2012

01-2011-zmluva-charita.pdf
02-2011-zmluvaIKPROJEKT.pdf
03-2011-kupnazmluva.pdf
04-2011-zmluvaobuducejzmluve.pdf
05-2011-zmluvaouverejnenireklamy.pdf
06-2011-mandatna zmluva.pdf
07-2011-dodatokkzmluveodielo.pdf
07-2011-zmluva o dielo.pdf
08-2011-zmluva o poskytnuti dotacie.pdf
09-2011-zmluva o najme-PavolJanostin.pdf
10-2011-zmluva o najme-KatarinaDoczyova.pdf
11-2011-zmluva o najme-VieraMokova.pdf
12-2011-zmluva o najme-VladimirZuffa.pdf
13-2011-zmluva o poskytnuti dotacie z MKSR.pdf
14-2011-zmluva o poskytnuti dotacie z MKSR.pdf
15-2011-dohoda o skonceni najmu-SLSP.pdf
16-2011-dohoda o spolupraci-SVPsp.pdf
17-2011-dodatokkzmluveodielo.pdf
18-2011-zmluva o vypozicke-CO.pdf
19-2011-zmluva o poskytnuti dotacie z MKSR.pdf
20-2011-zmluva o pozicke penazi.pdf
21-2011-zmluva t-mobile.pdf
22-2011-zmluva t-mobile.pdf
23-2011-zmluva o prenajme-Malovanikova.pdf
24-2011-najomna-zmluva-SLSP.pdf
25-2011-zmluva o najme-Kalman.pdf
26-2011-zmluva o najme-Poliak.pdf
27-2011-zmluva o poskytnuti dotacie z MKSR.pdf
28-2011-zmluva o poskytnuti dotacie.pdf
29-2011-zmluva o ucinkovani.pdf
30-2011-dohoda o spolupraci.pdf
31-2011-zmluva o inzercii.pdf
32-2011-zmluva o medialnej podpore.pdf
33-2011-zmluva o reklame-garbiar.pdf
34-2011-zmluva o reklame-TSRBK.pdf
35-2011-darovacia zmluva panasonic-PFS.pdf
36-2011-zmluva o prenajme-JZ.pdf
37-2011-zmluva o reklame-provest.pdf
38-2011-kupna zmluva o kupe vozidla.pdf
39-2011-darovacia zmluva metrostav-PFS.pdf
40-2011-zmluva o poskytnuti dotacie z MKSR.pdf
41-2011-zmluva o poisteni DHZ.pdf
42-2011-zmluva o prenajme-JU.pdf
43-2011-zmluva o ucinkovani.pdf
44-2011-dodatok k zmluva o poskytnuti NFP c Z2214012003001.pdf
45-2011-dodatok c2 k zmluve o dielo-strabag.pdf
46-2011-kupna zmluva JG.pdf
47-2011-zmluva s WSA-MSpsiezaprahy2012.pdf
48-2011-kupna zmluva-JB.pdf
49-2011-kupna zmluva knihy AL1.pdf
50-2011-kupna zmluva knihy AL2.pdf
51-2011-kupna zmluva-zmluva o dielo-kamery.pdf
52-2011-kupna zmluva-MH.pdf
53-2011-kupna zmluva-AK.pdf
54-2011-zmluva-OVS.pdf
55-2011-darovaciazmluvaKRHZ-ZA.pdf
56-2011-dodatokc6kzmluve16-2009.pdf
57-2011-zmluvaoplatbeclenskeho-MOD.pdf
58-2011-ZmluvaOBuducejZmluve.pdf
59-2011-ZmluvaOPoskytnutiDotacie.pdf
60-2011-zmluva o dielo-bmu.pdf
61-2011-zmluva o dodavke plynu.pdf
62-2011-zmluva ct.pdf
63-2011-zmluva o urceni platcu faktur.pdf
64-2011-dodatok k flotilovej PZ-ALLIANZ.pdf
65-2011-zmluva o dodavke a distribucii elektriny-SE.pdf
66-2011-zmluva o dodavke a distribucii elektriny-SE.pdf
67-2011-zmluva o dodavke a distribucii elektriny-SE.pdf
68-2011-zmluva o dodavke a distribucii elektriny-SE.pdf
69-2011-zmluva o dodavke a distribucii elektriny-SE.pdf
70-2011-zmluva o dodavke a distribucii elektriny-SE.pdf
71-2011-zmluva o dodavke a distribucii elektriny-SE.pdf
72-2011-zmluva o dodavke a distribucii elektriny-SE.pdf
73-2011-zmluva o dodavke a distribucii elektriny-SE.pdf
74-2011-zmluva o dodavke a distribucii elektriny-SE.pdf
75-2011-Zmluva o spolupraci ARMARIA.pdf
76-2011-zmluva o najme nebytoveho priestoru-VZ.pdf
77-2011-zmluva o najme nebytoveho priestoru-KD.pdf
78-2011-zmluva o najme nebytoveho priestoru-VM.pdf
79-2011-zmluva o dodavke a distribucii elektriny-SE.pdf
80-2011-dodatok k zmluve zo dna 1.1.2011 - SKCH.pdf
81-2011-dodatok c.1 k zmluve o prenajme nebytovych priestorov-AM.pdf
82-2011-Zmluva s OVS Dolny Kubin.pdf
83-2011-dodatok c.1 k zmluve o prenajme nebytovych priestorov-JF.pdf
84-2011-dodatok c.1 k zmluve o prenajme nebytovych priestorov-VM.pdf
85-2011-dodatok c.1 k zmluve o prenajme nebytovych priestorov-KS.pdf
86-2011-dodatok c.1 k zmluve o prenajme nebytovych priestorov-JZ.pdf
87-2011-dodatok c.1 k zmluve o prenajme nebytovych priestorov-JU.pdf
88-2011-dodatok c.1 k zmluve o prenajme nebytovych priestorov-MM.pdf