ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Publikované dňa: 29.4.2020

 ZŠ s MŠ v Zuberci oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021  sa uskutoční od 30.04. do 14.05.2020. Zápis sa netýka detí, ktoré už navštevujú materskú školu. Na stránke našej materskej školy, mszuberec.edupage.org, bude v tomto termíne vzhľadom na výnimočnú situáciu sprístupnená  ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA. Fyzický zápis do MŠ sa neuskutoční. Ak ste prihlášku vyplnili správne, príde Vám o tom potvrdzujúci email.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ bude rodičom doručené najneskôr do 30.06.2020.

PODMIENKY PRIJATIA:

– deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (predškoláci)

 – deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

  – deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

  – deti staršie ako tri roky.

Prijímanie detí mladších ako tri roky (od dvoch rokov veku) je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) výnimočné.

Deti mladšie ako tri roky budú do MŠ prijaté v prípade zabezpečenia kapacitných podmienok.

Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave.

    Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

    Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

V prípade akýchkoľvek otázok sa informujte na tel. čísle: 0907 595 744 ( Šišková Kamila, zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ)