Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Zuberec

Publikované dňa: 26.4.2019

Obec Zuberec podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, A. Bažíka 20, Zuberec s nástupom od 1. 7. 2019

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Zuberec