Verejné obstarávanie

Publikované dňa: 3.7.2020

Profil verejného obstarávateľa

 Verejný obstarávateľ:  Obec Zuberec
 Sídlo:  Hlavná 289, 027 32 Zuberec
 IČO:
 00315036
 DIČ:  2020561917
 Štatutárny zástupca:  Ing. Vladimír Šiška, starosta obce Zuberec
 E-mail:
obec@zuberec.sk
 Telefón:  +421 43 5395 103
 Fax:  +421 43 5395 359
 Webové sídlo: www.zuberec.sk

Obec Zuberec je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými zamestnancami podľa vnútornej Smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „Profile verejného obstarávateľa“.

Zverejnenie zadávania zákazky § 9 ods. 9

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

 

Súhrnná správa o zákazkách

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie 2.štvrťroka 2020