Územný plán obce Zuberec, Zmeny a doplnky č. 1 – NÁVRH – oznámenie o začatí pripomienkového konania

Publikované dňa: 13.1.2022

Obec Zuberec ako príslušný orgán územného plánovania týmto oznamuje, že začína prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Zuberec, Zmeny a doplnky č. 1“ v zmysle §-u 22 a §-u 31 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení  (stavebný zákon). S návrhom Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zuberec sa môžete oboznámiť na úradnej tabuli obce Zuberec, umiestnenej pri Obecnom úrade v Zuberci, na Obecnom úrade Zuberec (v úradných hodinách) a na webovej stránke obce www.zuberec.sk (v časti Úradná tabuľa).

Začatie prerokovania – UPN-O Zuberec – Zmeny a doplnky č. 1