Ponuka na prenájom nebytových priestorov

Publikované dňa: 2.9.2019

Obec Zuberec ponúka na prenájom nasledovné nebytové priestory, ktoré sú na prenájom k dispozícii od 1.11.2019:

V objekte Domu služieb v Zuberci, Záhradná 288, 027 32 Zuberec

Miestnosť na 1. poschodí (súčasná predajňa textilu) o rozlohe 42,49 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí tejto budovy – priestory budú voľné od 01.11.2019

ĎALŠIE INFORMÁCIE k prenájmu vyššie uvedených priestorov:

Priestory sú voľné a k dispozícii od 1.11.2019.

Predpokladaná doba nájmu: doba určitá na 5 rokov s možnosťou opcie a výpovednou lehotou tri mesiace.

Podmienky prenájmu: minimálna výška nájmu je 12 € / m2 / rok

Prevádzkované náklady (vykurovanie, elektrická energia, vodné a stočné, …) hradí nájomca formou preddavkov, ktoré sú raz ročne zúčtované.

V prípade záujmu o konkrétne nebytové priestory záujemca doručí žiadosť o prenájom na adresu:

Obecný úrad Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec najneskôr do 30.09.2019.

V žiadosti prosíme uviesť budovu, druh miestnosti, podrobný účel využitia nebytových priestorov, IČO, DIČ, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail. V prípade prenájmu na podnikateľské aktivity je potrebné priložiť kópiu živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra.

Pred doručením žiadosti o prenájom nebytových priestorov má záujemca možnosť zúčastniť sa obhliadky uvedených voľných priestorov po dohode s prenajímateľom.

 

Bližšie informácie:

Obecný úrad Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec

číslo telefónu: 043/5395103

e-mail: obec@zuberec.sk