Obec Zuberec otvára program “HORY NÁPADOV”

Publikované dňa: 13.8.2019

Obec Zuberec vyčlenila na rok 2019 finančnú čiastku 3000 € na podporu nápadov, komunitných aktivít svojich obyvateľov. Chceme podporiť obyvateľov (mladých i starších), ktorí majú chuť a nápady, čo treba zlepšiť/ rozbehnúť/ skrášliť v obci a tiež ich dokážu zrealizovať. Týmto programom chceme podporiť obyvateľov, ktorým záleží na dobrých vzťahoch, majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odbornosť pre dobro iných ľudí, či na ochranu prírody.

Maximálna výška podpory na jeden nápad je 500 €. Nápady je potrebné uskutočniť v období september – november 2019. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

V roku 2019 sme vyčlenili finančné prostriedky na podporu existujúcich aktivít ako aj nových nápadov z týchto oblastí:

 • zveľadenie verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, zanedbané plochy, klubové priestory, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú naši obyvatelia,
 • kultúrnych/ športových/ poznávacích/ spoločenských/ charitatívnych podujatí, ktorých cieľom je stretnutie a zbližovanie ľudí a dobrá nálada,
 • nápady zamerané na obnovu alebo revitalizáciu prírodných lokalít,
 • Záujmová činnosť detí a mládeže

Predpokladom získania podpory je

 1. aby nápad prispel k budovaniu dobrých vzťahov,
 2. aby sa na realizácii projektu podieľali rôzne skupiny ľudí (deti – mladí ľudia – rodičia, alebo mladí ľudia – seniori – rodičia, alebo deti – športový klub – miestni podnikatelia a pod.),
 3. aby ľudí spájal spoločný záujem, ktorí sú ochotní vlastnými silami zrealizovať,
 4. prínos z realizácie projektu bude mať širšia skupina ľudí, nie jednotlivec, či úzke zoskupenie.

Uchádzať sa o finančné prostriedky môžu výlučne organizácie, ktoré realizujú činnosť na území Zuberca a predložia jednoduchý popis aktivity spolu s odhadovanými nákladmi (rozpočtom). Jedna organizácia môže predložiť aj viac ako 1 nápad spracovaný v podobe žiadosti o dotáciu.

Ako získať finančné prostriedky?

Napíšte svoj zámer, ako by ste chceli skrášliť život vo svojej obci.

 1. Predstavte sa. Popíšte svoje skúsenosti a vysvetlite dôvody prečo ste sa rozhodli pre svoj nápad.
 2. Popíšte na aký účel potrebujete finančné prostriedky.
 3. Aký prínos bude mať váš nápad pre obyvateľov Zuberca.

Realizáciu aktivít plánujte najneskôr do 30.11.2019. Finančné prostriedky je potrebné po ukončení realizácie projektu vyúčtovať najneskôr do 15.12.2019.  

O finančné prostriedky obce sa môžu uchádzať iniciatívy občanov a právnické subjekty, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce:

 • mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie…)
 • centrá voľného času
 • zariadenia poskytujúce sociálne služby
 • účelové zariadenie cirkvi
 • zoskupenie min 3 obyvateľov, pričom aspoň jeden z nich musí mať viac ako 18 rokov.

Predkladateľ projektu nesmie mať daňový nedoplatok na miestnych daniach a miestnom poplatku voči obci.

Finančné prostriedky nie je možné použiť na občerstvenie, pitný režim, stravné

 • inzercia a reklamné predmety mzdy, odmeny a honoráre (s výnimkou odborných prác),
 • režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie a komunikačné náklady),

Žiadosť o dotáciu a podrobnejšie informácie  nájdete na www.zuberec.sk v sekcii Úradná tabuľa.

Termín uzávierky je 31. 08. 2019.

 

Výzva a formulár žiadosti na stiahnutie:

Hory Nápadov 2019 – Výzva obce Zuberec

Hory Nápadov 2019 – Formulár Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019