Úradná tabuľa obce

Publikované dňa: 12.11.2021

Zmluvy

Rok 2011, 2012-2021

Objednávky

Rok 2011, 2012-2021

Faktúry

Rok 2011, 2012-2021

 

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania stavby ‘12192-Zuberec-Hrady-Rozšírenie NNK ‘ č. 369/2021 zo dňa 11. 11. 2021, stavebníka Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina (zverejnené 12.11.2021)

12112021_SSD NN rozvody Hrady

12112021_12192-Zuberec-Hrady

 

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania stavby ‘11167-Zuberec-Prte : Zahustenie TS’ č. 370/2021 zo dňa 11. 11. 2021, stavebníka Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina (zverejnené 12.11.2021)

 
 
Okresný úrad Žilina – oznámenie o strategickom dokumente “Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030” (zverejnené 03.11.2021)
 
 
Verejná vyhláška – rozhodnutie – povolenie umiestnenia líniovej inžinierskej stavby vydané obcou Zuberec pod číslom 241/2021-37Z zo dňa 23. 09. 2021 na stavbu “12192 – Zuberec-Hrady Rozšírenie NNK(zverejnené 29.09.2021)
 
 
Verejná vyhláška – stavebné povolenie líniovej inžinierskej stavby vydané obcou Habovka pod číslom 194/2021-25Z zo dňa 05. 08. 2021 na stavbu “Zuberec-verejné osvetlenieHrady za Milotínom (zverejnené 11.08.2021)
 
 
Verejná vyhláška – stavebné povolenie líniovej inžinierskej stavby vydané obcou Habovka pod číslom 181/2021-26Z zo dňa 05. 08. 2021 na stavbu “Zuberec-verejné osvetleniePrte II(zverejnené 11.08.2021)
 
 
Verejná vyhláška – rozhodnutie – povolenie umiestnenia líniovej inžinierskej stavby vydané obcou Zuberec pod číslom 195/2021-24Z zo dňa 27. 07. 2021 na stavbu “11167– Zuberec-Prte  Zahustenie TS (zverejnené 10.08.2021)
 
 
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby s upustením od ústneho pojednávania zvolané Obcou Habovka pod číslom 224/2021-38Z zo dňa 28.07.2021 na stavbu “Zuberec – ul. Novozáhradná – vodovod a kanalizácia(zverejnené 04.08.2021)
 
 
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby s upustením od ústneho pojednávania zvolané Obcou Zuberec pod číslom 241/2021-37Z zo dňa 28.07.2021 na stavbu “12192 – Zuberec-Hrady – rozšírenie NNK(zverejnené 03.08.2021)
 
 
Verejná vyhláška Štátnych lesov Tatranského národného parku Tatranská Lomnica č. ŠLT-OPDR-2021/50-1504 zo dňa 23.06.2021 – výzva na usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom so zoznamom vlastníkov