Úradná tabuľa obce

Publikované dňa: 30.3.2021

Zmluvy

Rok 2011, 2012-2021

Objednávky

Rok 2011, 2012-2021

Faktúry

Rok 2011, 2012-2021

 

Verejná vyhláška obce Zuberec, číslo 103/2020-35Z za dňa 18.02.2021, ktorou pre stavebníka Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, v  zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou InfoTel, spol. s r.o., so sídlom Novolišeňská 2678/18, 628 00 Brno – Líšeň, ČR, IČO 46981071, vydáva rozhodnutia o umiestnenie líniovej inžinierskej stavby   ‘INS_FTTH_TS_TVRD_ZUBEREC_REVIZIA’ na uliciach Andreja Bažíka, Hlavná, Školská, Nad Vrškami, Krížna, Pod Grapou Radová, Okružná, Hrady, Milotínska, Pod Lánom, Pod Kýčerou, Borová, Roháčska, Záhradná, Studená, Novozáhradná, Rovná, Poľná, Pribiské, Družstevná v katastrálnom území Zuberec. Doklady k vyhláške:

 

Verejná vyhláška – stavebné povolenie vydané Obcou Zuberec pod číslom 285/2020-68Z zo ňda 01.03.2021 na stavbu “Rodinný dom” na pozemku C-KN č. 845/1.