Úradná tabuľa obce

Publikované dňa: 15.6.2021

Zmluvy

Rok 2011, 2012-2021

Objednávky

Rok 2011, 2012-2021

Faktúry

Rok 2011, 2012-2021

 

NÁVRH – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zuberec na 2. polrok 2021 (zverejnené 15.06.2021)

 

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby s upustením od ústneho pojednávania zvolané Obcou Zuberec pod číslom 195/2021-24Z zo dňa 11.06.2021 na stavbu “11167 – Zuberec-Prte: zahustenie trafostanice” (zverejnené 15.06.2021)
 
 
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania zvolané Obcou Habovka pod číslom 194/2021-25Z zo dňa 11.06.2021 na stavbu “Zuberec-verejné osvetlenie – Hrady za Milotínom(zverejnené 15.06.2021)

15062021_VerejnaVyhlaska_Osvetlenie Hrady

 

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania zvolané Obcou Habovka pod číslom 181/2021-26Z zo dňa 11.06.2021 na stavbu “Zuberec-verejné osvetlenie – Prte II(zverejnené 15.06.2021)

15062021_VerejnaVyhlaska_Osvetlenie Prte

 

NÁVRH – Záverečný účet obce Zuberec za rok 2020 (zverejnené 04.06.2021)

NÁVRH-Záverečný účet obce Zuberec za rok 2020 /formát PDF/

 

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie na stavbu “Inžinierske siete IBV Zuberec – Prte II, objekt: SO 07 Vonkajšia splašková kanalizácia” vydané Okresným úradom v Tvrdošíne pod číslom OU-TS-OSZP-2021/00947 zo dňa 03.06.2021 (zverejnené 09.06.2021)

09062021_VerejnaVyhlaska_Kanalizacia.pdf

 

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie na stavbu “Inžinierske siete IBV Zuberec – Prte II, objekt: SO 06 Vonkajší vodovod” vydané Okresným úradom v Tvrdošíne pod číslom OU-TS-OSZP-2021/00913 zo dňa 03.06.2021 (zverejnené 09.06.2021)

09062021_VerejnaVyhlaska_Vodovod OVS

 

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie na stavbu “Inžinierske siete IBV Zuberec – Prte II, objekt: SO 06 Vonkajší vodovod” vydané Okresným úradom v Tvrdošíne pod číslom OU-TS-OSZP-2021/00946 zo dňa 03.06.202109062021_VerejnaVyhlaska_Vodovod obec (zverejnené 09.06.2021)