Platné všeobecne záväzné nariadenia

Publikované dňa: 1.1.2022

VZN č. 05/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

VZN č. 06/2007 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2008 o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, ako aj zmenami a novelizáciami príslušných zákonov

VZN č. 02/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 03/2011 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre obec Zuberec

VZN č. 05/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Zuberec

VZN č. 01/2012 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zuberec

VZN č. 02/2012 o záväzných častiach Územného plánu Obce Zuberec

VZN č. 02/2012 o záväzných častiach Územného plánu Obce Zuberec – príloha č. 1

VZN č. 03/2012  o podmienkach držania a chovu psov na území obce Zuberec

VZN č. 04/2012 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 01/2013 o pohrebníctve, ktorým sa mení VZN č. 06/2007 o prevádzke pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2013, ktorým sa mení VZN č. 01/2012 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zuberec

VZN č. 01/2014 o  zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Zuberec

VZN č. 02/2014 o určení pravidiel času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec

VZN č. 02/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zuberec

VZN č. 02/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Zuberec

VZN č. 02/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Zuberec – príloha č. 2

VZN č. 03/2019 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 01/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zuberec

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zuberec č. 02/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 v znení neskorších predpisov