Zberný dvor v obci Zuberec – Kód projektu: 310011U165

Publikované dňa: 1.2.2022

Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Prestavba obecného úradu a KD – zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č. 289 v Zuberci

Publikované dňa: 28.1.2020

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Zuberec. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná.  Projektová dokumentácia…

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Zuberci

Publikované dňa: 4.11.2019

Názov projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Zuberci Prijímateľ: Obec Zuberec Kód projektu v ITMS2014+: 302021J162 Miesto realizácie projektu: Budova Základnej školy s materskou školou Zuberec so sídlom A. Bažíka 20, ktorej zriaďovateľom je obec Zuberec Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Prioritná…

The Cooperation Krkonoše – Tatry – Karpaty

Publikované dňa: 10.9.2019

Project:  The Cooperation Krkonoše – Tatry – Karpaty Project ID: 21920250 Miesto realizácie projektu: Zuberec / Slovensko Termín realizácie:  01. – 04. 10. 2019 Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Medzinárodného Vyšehradského fondu. www.visegradfund.org     Short description of the project   The main objective of the project is, on the one hand, to…

Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

Publikované dňa: 10.1.2019

Názov projektu: Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov  

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zuberec

Publikované dňa: 15.3.2016

Cieľom projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zuberec” bolo zabezpečenie kvalitného a hospodárneho verejného osvetlenia ako verejno-prospešnej služby pre obyvateľov a návštevníkov obce Zuberec. V rámci rekonštrukciou verejného osvetlenia boli vymenené neefektívne a energeticky náročné svietidlá, zavedený systém riadenia a regulácie VO. Touto rekonštrukciou bolo dosiahnuté zníženie energetickej náročnosti prevádzky verejného osvetlenia, spoľahlivosť prevádzky sústavy verejného…