Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Zuberci

Publikované dňa: 25.1.2019

Cieľ: Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov prostredníctvom dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov Prijímateľ: Obec Zuberec Nenávratný finančný príspevok: 88 813,53 EUR Výška finančnej podpory z EÚ: 75 491,50 EUR

Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

Publikované dňa: 10.1.2019

Názov projektu: Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov  

Prestavba obecného úradu a KD – zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č. 289 v Zuberci

Publikované dňa: 20.6.2018

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Zuberec. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná.  Projektová dokumentácia…

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zuberec

Publikované dňa: 15.3.2016

Cieľom projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zuberec” bolo zabezpečenie kvalitného a hospodárneho verejného osvetlenia ako verejno-prospešnej služby pre obyvateľov a návštevníkov obce Zuberec. V rámci rekonštrukciou verejného osvetlenia boli vymenené neefektívne a energeticky náročné svietidlá, zavedený systém riadenia a regulácie VO. Touto rekonštrukciou bolo dosiahnuté zníženie energetickej náročnosti prevádzky verejného osvetlenia, spoľahlivosť prevádzky sústavy verejného…