(Slovensky) Platné všeobecne záväzné nariadenia

Publikované dňa: 1.1.2017

VZN č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 04/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 05/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

VZN č. 06/2007 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2008 o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, ako aj zmenami a novelizáciami príslušných zákonov

VZN č. 03/2008 o dani z nehnuteľností

VZN č. 01/2010 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

VZN č. 02/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 03/2011 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre obec Zuberec

VZN č. 04/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec

VZN č. 05/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Zuberec

VZN č. 6/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 04/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 05/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

VZN č. 06/2007 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2008 o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, ako aj zmenami a novelizáciami príslušných zákonov

VZN č. 03/2008 o dani z nehnuteľností

VZN č. 01/2010 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

VZN č. 02/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 03/2011 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre obec Zuberec

VZN č. 04/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec

VZN č. 05/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Zuberec

VZN č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 04/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 05/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

VZN č. 06/2007 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2008 o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, ako aj zmenami a novelizáciami príslušných zákonov

VZN č. 03/2008 o dani z nehnuteľností

VZN č. 01/2010 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

VZN č. 02/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 03/2011 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre obec Zuberec

VZN č. 04/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec

VZN č. 05/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Zuberec

VZN č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 04/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 05/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

VZN č. 06/2007 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2008 o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, ako aj zmenami a novelizáciami príslušných zákonov

VZN č. 03/2008 o dani z nehnuteľností

VZN č. 01/2010 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

VZN č. 02/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 03/2011 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre obec Zuberec

VZN č. 04/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec

VZN č. 05/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Zuberec

VZN č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 04/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 05/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

VZN č. 06/2007 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2008 o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, ako aj zmenami a novelizáciami príslušných zákonov

VZN č. 03/2008 o dani z nehnuteľností

VZN č. 01/2010 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

VZN č. 02/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 03/2011 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre obec Zuberec

VZN č. 04/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec

VZN č. 05/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Zuberec

VZN č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 04/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 05/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

VZN č. 06/2007 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2008 o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, ako aj zmenami a novelizáciami príslušných zákonov

VZN č. 03/2008 o dani z nehnuteľností

VZN č. 01/2010 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

VZN č. 02/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 03/2011 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre obec Zuberec

VZN č. 04/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec

VZN č. 05/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Zuberec

VZN č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 04/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 05/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

VZN č. 06/2007 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2008 o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, ako aj zmenami a novelizáciami príslušných zákonov

VZN č. 03/2008 o dani z nehnuteľností

VZN č. 01/2010 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

VZN č. 02/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 03/2011 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre obec Zuberec

VZN č. 04/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec

VZN č. 05/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Zuberec

VZN č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 04/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 05/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

VZN č. 06/2007 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2008 o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, ako aj zmenami a novelizáciami príslušných zákonov

VZN č. 03/2008 o dani z nehnuteľností

VZN č. 01/2010 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

VZN č. 02/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 03/2011 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre obec Zuberec

VZN č. 04/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec

VZN č. 05/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Zuberec

VZN č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 04/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 05/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

VZN č. 06/2007 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2008 o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, ako aj zmenami a novelizáciami príslušných zákonov

VZN č. 03/2008 o dani z nehnuteľností

VZN č. 01/2010 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

VZN č. 02/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 03/2011 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre obec Zuberec

VZN č. 04/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec

VZN č. 05/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Zuberec

VZN č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 04/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 05/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

VZN č. 06/2007 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2008 o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, ako aj zmenami a novelizáciami príslušných zákonov

VZN č. 03/2008 o dani z nehnuteľností

VZN č. 01/2010 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

VZN č. 02/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 03/2011 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre obec Zuberec

VZN č. 04/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec

VZN č. 05/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Zuberec

VZN č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 04/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 05/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

VZN č. 06/2007 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2008 o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, ako aj zmenami a novelizáciami príslušných zákonov

VZN č. 03/2008 o dani z nehnuteľností

VZN č. 01/2010 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

VZN č. 02/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 03/2011 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre obec Zuberec

VZN č. 04/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec

VZN č. 05/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Zuberec

VZN č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 04/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 05/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

VZN č. 06/2007 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2008 o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, ako aj zmenami a novelizáciami príslušných zákonov

VZN č. 03/2008 o dani z nehnuteľností

VZN č. 01/2010 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

VZN č. 02/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 03/2011 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre obec Zuberec

VZN č. 04/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec

VZN č. 05/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Zuberec

VZN č. 02/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 04/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 05/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia

VZN č. 06/2007 o pohrebníctve, ktorým sa vyhlasuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Zuberec

VZN č. 02/2008 o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, ako aj zmenami a novelizáciami príslušných zákonov

VZN č. 03/2008 o dani z nehnuteľností

VZN č. 01/2010 o určení času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

VZN č. 02/2011 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 03/2011 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre obec Zuberec

VZN č. 04/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec

VZN č. 05/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Zuberec